perskyrimas

perskyrimas
1 pérskyrimas sm. (1) Š, 1 1. SD49,322, Sut, N, I, NdŽ1 perskirti 2: Metalo perskyrimo operacijoms priklauso atpjovimas, iškirtimas, skylių pramušimas, įpjovimas ir nupjovimas . Čia jau paliaus vertimai dangaus, perskyrimai meto, gimimai visų daiktų DP15. 2. SD234, R412, I, LL209,211,222, Rtr1 perskirti 3: Parskyrimas M. Parskyrimas nuotakos su gimine … yra graudžiausia valanda JR37. Ir pereit perskyrimop dūšios ir dvasios Ch1PvŽ4,12. | refl. R330, H, Sut, N, Bru, Rtr: Liūdnas buvo mano persiskyrimas su tėvu .refl. disharmonija: Idant nebūtų persiskyrimas kūne, bet idant sąnariai už kits kitą rūpintųsi Bt1PvK12,25. 3.1 perskirti 5; kryžkelė: Eikit tada ant parskyrimo kelių, o kurius norint rasite, kvieskite ant svodbos GNMt22,9. | refl.: Eikit tada ant parsiskyrimo kelių I. 4.1 perskirti 6: Juodas kelys – kad párskyrimas būtų koks, tokia kariuomenės daugybė! Dl. 5.1 perskirti 7; riba: Jeib ta (užkaba) jumus būtų perskyrimu tarp švento ir visų švenčiausiojo BB2Moz26,33. Tai kita, skyris, perskyrimas, tarpas R384. 6. refl. LL2081 perskirti 8 (refl.): Su gyvenimu persiskyrimas – visų mūsų vienokis likimas A.Vien. Ūkininkas suvadino visą savo giminę dėl paskutinio pársiskyrimo su anais BM296(Vdk). 7. Q586, S.Dauk, VlnE36, NdŽ skirtumas: Jūs atpent regėsit, koksai perskyrimas yra tarp teisiojo ir piktųjų BBMal3,18. Yra perskyrimas tarp moteries ir tarp mergos Bt1PvK7,33. 8. SD327, N, Š, NdŽ1 perskirti 9: Esi pririštas moteriesp – neieškokig pérskyrimo, o jei be moteres esi, neieškokig moteres DP71. Mozė liepė duoti perskyrimo raštą brš. Perskyrimas venčiavonės H168. | refl. LL216: Iš tų pársiskyrimų išeina jovalas Krš. Tegu tik užtenka to parsiskyrìmo – kad nereikt trečio karto Mžš. Rusų moterų esąs padėjimas geresnis, nes pravoslavų bažnyčioje persiskyrimas yra duodamas Pt. 9. NdŽ1 perskirti 10. 10. nesutarimas: Buvo tada perskyrimas terp minės Ch1Jn7,43. 11. MP212, SD294, H165,166, CII200, R, Sut, N, KI26, NdŽ, 1, Trg psn. skyrius: Įtiekiat tokį daržą, kokį aš jums parodžiau vienuolektame parskyrime priš galą S.Dauk. Pirmoj gromatoj švento Petro pirmame perskyrime dešimtas, vienuoliktas ir dvidešimts penktas perskyrimėlis Ns1855,2. Pas altorių jaunikiop ir marčiop teskaito kunigas žodį Dievo iš knygų giminės antrame perskyrime Vln50. 12. atitverta, atskirta vieta: Daržinė su pérskyrimais NdŽ. 13. refl. gimdymas: Dar turiu mėnesį iki pérsiskyrimo Ss. \ skyrimas; apskyrimas; atskyrimas; įskyrimas; išskyrimas; nuskyrimas; paskyrimas; perskyrimas; praskyrimas; priskyrimas; razsiskyrimas; suskyrimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • perskyrimas — pérskyrimas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • perskyrimas — 2 perskyrimas sm. (1), perskyrymas LL185 sklastymu atskirti plaukai: Juodaplaukė, susišukavusi lygiai, dešinysis plaukų perskyrimas dengia pusę akies sp. skyrimas; perskyrimas; praskyrimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiekybinis perskyrimas — statusas T sritis chemija apibrėžtis Visiškas vienos medžiagos atskyrimas nuo kitos. atitikmenys: angl. quantitative separation rus. количественное разделение …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • racemato perskyrimas — statusas T sritis chemija apibrėžtis Enantiomerų išskyrimas iš racemato. atitikmenys: angl. resolution of racemate rus. расщепление рацемата …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • apskyrimas — 1 apskyrìmas sm. (1) → 1 apskirti 2: Apskyrimo, išrinkimo balsas I. skyrimas; apskyrimas; atskyrimas; įskyrimas; išskyrimas; nuskyrimas; paskyrimas; perskyrimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atskyrimas — 1 atskyrìmas sm. (2) DŽ1 → 1 atskirti: 1. Iš peleningumo sprendžiama apie lukšto atskyrimą ir miltų rūšį rš. Santraukos darbas yra ne kas kita kaip atskyrimas kokiame nors rašte dalyko esmės nuo nesvarbių jo dalių rš. 2. NdŽ, BBEz48,20. | refl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • galva — galvà sf. (3) 1. kūno dalis: Jis mąstė, galvą rankom pasirėmęs T.Tilv. Kažkas pirštu bakstelėjo Pranui į galvą P.Cvir. Neičiau nei už Levuko... Geriau kišk galvą į tvorą, tegul uodegą varnos lesa Žem. Visi traukia kepures nuo galvų rš. Galvai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išskyrimas — 1 išskyrìmas sm. (2) Š, DŽ1 1. LL290, Š, Rtr, Ser, NdŽ → 1 išskirti 2: Reiškinių išskyrimas iš jų natūralaus arba istorinio sąryšio rš. Vaikų dainų bei lopšinių išskyrimas – natūrali tokios klasifikacijos išdava rš. 2. J.Jabl → 1 išskirti 6. 3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kapitula — kapìtula sf. (1), kapitulà (2) 1. psn. skyrelis, perskyrimas: Dviejų dešimtų pirmoje kapituloje DP6. Ižguldyt mumus teikės tojeg kapitùloje DP83. 2. TrpŽ įstaiga, tvarkiusi ordinų suteikimą ir įteikimą carinėje Rusijoje. 3. TrpŽ, M.Valanč,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuskyrimas — 1 nuskyrìmas sm. (2) 1. → 1 nuskirti 3: Valdžios nūskyrimas yra geras DūnŽ. Joms duotas yra koks noris kuolas kūnui pagal nuskyrimą išminties Aukščiausiojo Ns1849,2. 2. NdŽ → 1 nuskirti 5. 3. Ser, NdŽ → 1 nuskirti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”